Social Media

ขอบคุณเจ้าของผลงาน : ผศ. ดร. กานดา รุณนะพงศา สายแก้ว
รองผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายบริหาร
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Advertisements